Image

志恍恍然神光不聚邪來干可刺心包胳所之可用刺法治之正神和也流勞宮穴也在手掌中央動脉手心主之所流也用長鍼於口中温先以左手按穴刺可同身寸之三分留二呼脾爲諫議之官知徐徐出鍼以手捫其穴也周出焉心有所憶謂之意意中出焉謂之智智周萬事皆從意智也故知周出焉意有所着欲念生他想勞意不巳智有所可存神遊矢守則神元不聚可預治之者也刺脾之源胛之源在足内側核骨下陷者中是足太隂之所過爲源用長鍼於口内温鍼先以左手按穴剌可入三分留五呼進至三分留五呼卽可徐徐而退鍼以手捫胃爲倉廪之官五味出焉包容五榖是謂之倉廪之官勞養四傍故云五味出焉飮食飽甚汗出食飽房室卽氣留滯注神遊失守邪于未至可亥預治全可刺胃之源胃之源衝陽穴也在足附眞上如同身寸之五分骨間動脉上去陷谷穴五寸是足陽明之所過用長鍼於口中温鍼先以左乎按穴刺可入三分留三呼進至二分徐徐出鍼以手捫其穴大腸者傳道之官變傳道謂傳不潔之道變化謂變化物化出焉之形故云傳道之宫變化出焉男子有反之過故失守位邪非干之以刺法治之卽令反却蘇也可刺大腸之源大腸之源合谷穴也在乎大指次指曲骨間手陽明之所過也用長鍼口中温鍼刺入三分留三呼進至分留一呼徐徐出之也小腸者受盛之官化趙府居敬堂

...
《补注释文黄帝内经素问-第3卷》

《补注释文黄帝内经素问-第3卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第4卷》

《补注释文黄帝内经素问-第4卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第6卷》

《补注释文黄帝内经素问-第6卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第7卷》

《补注释文黄帝内经素问-第7卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第8卷》

《补注释文黄帝内经素问-第8卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第9卷》

《补注释文黄帝内经素问-第9卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第1卷》

《补注释文黄帝内经素问-第1卷》是由唐·王冰注所作的,全书共1卷,此为第1卷,所属归类为 A0...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第14卷》

《补注释文黄帝内经素问-第14卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第14卷,所属归类为...

医家