Image

天内窒是故天窒但欲降而不得降者地窒所勝而不前者刑之木欲降而地皛窒刑之火欲降而地玄窒刑之土欲降而地蒼窒刑之金欲降而地彤窒刑之水欲降而地阜窒刑之地九窒法天之象本勝之氣故不降也又有五運太過而先天而至者卽交不前運逢陽年於有同之至也至後但欲升而不得其升中運抑交膳而不過之木欲升而中見金運勝之二火欲升而中見水運勝之土欲升而中見木運勝之金欲升而中見火運勝之水欲升而中見土運勝之者皆遇運太過早至其中而先於氣交而抑之不然前者也五但欲降而不得其降中運抑之運逢太過而先至其中故降而不下中運刑之抑之不前也於是有升之不前降之不下者有降之不下升而至天者有升降俱不前作如此之分别卽氣交之變是故變之有異常各各不同災有微甚者也上下天地之升降交氣有天窒地窒之勝剋帝曰中運抑伏淺深是故民病微甚異爾也願聞氣交遇會勝抑之由變成民病輕重何欲明其變病歧伯曰勝相會抑伏使然六如本源之證也氣升降乃經論之道也氣交之常也遇會之不常而相投之勝伏抑之成鬱者也是故趙府居敬堂

...
《补注释文黄帝内经素问-第3卷》

《补注释文黄帝内经素问-第3卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第4卷》

《补注释文黄帝内经素问-第4卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第6卷》

《补注释文黄帝内经素问-第6卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第7卷》

《补注释文黄帝内经素问-第7卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第8卷》

《补注释文黄帝内经素问-第8卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第9卷》

《补注释文黄帝内经素问-第9卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第1卷》

《补注释文黄帝内经素问-第1卷》是由唐·王冰注所作的,全书共1卷,此为第1卷,所属归类为 A0...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第14卷》

《补注释文黄帝内经素问-第14卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第14卷,所属归类为...

医家