Image

滅反太初還元胎息之道者也神守天息復入本元命曰歸人有諸疾守位之神可入玄中之息宗而歸命之眞全神之道可夂覬也〇本病論篇第七十三黃帝問曰天元九窒余巳知之願聞氣交何名失守六氣升降上下交位歧伯曰謂其上以五藏配天地之常下升降遷正退位各有經論上下各有不前故名失守也天无玉冊云六氣常有三氣在天三氣在地也卽一氣升天作左間氣一氣入地作右問氣一氣遷正作司天一氣遷正作在泉r氣退位作天左閜乳一氣退位作地右間氣氣交有合常得位所在至當時卽天地交廼變而方泰也天地不交廼作病也是故氣交失易位氣交廼變變易非常卽四時失序萬化不安變民病也於是六氣有升不得其升者欲降而不得其降者有當遷正而不得遷正者自當其位而不得位故有如此之分則天地失其常政故萬民不安也帝曰升降不前願聞其故氣交有變何以明知再問窮源用也歧伯曰昭乎問哉明乎道矣氣交有變是謂天地機木欲升上見天桂窒二火欲升上見天蓬窒土欲升上見天衝窒金欲升上見天英窒水欲升上見趙府居敬堂

...
《补注释文黄帝内经素问-第3卷》

《补注释文黄帝内经素问-第3卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第4卷》

《补注释文黄帝内经素问-第4卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第6卷》

《补注释文黄帝内经素问-第6卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第7卷》

《补注释文黄帝内经素问-第7卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第8卷》

《补注释文黄帝内经素问-第8卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第9卷》

《补注释文黄帝内经素问-第9卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第1卷》

《补注释文黄帝内经素问-第1卷》是由唐·王冰注所作的,全书共1卷,此为第1卷,所属归类为 A0...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第14卷》

《补注释文黄帝内经素问-第14卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第14卷,所属归类为...

医家