Image

少隂未升天世水運以至者卽升天不前者有此二抑之者升天不前卽寒雰反布凛冽如冬水復涸冰再結暄暖乍作冷復布之寒暄不時民病伏陽在内煩熱生中心神驚駭寒熱間爭以久成鬱二七不降以爲日久也卽曓熱廼生赤風氣瞳至夭得位化成鬱癘廼化作伏熱內煩痺翳之日廼作而生厥甚則血溢赤氣生而化大疫皆煩而大熱涼藥不可制於火之鬱甚於君火故厥乃血溢也是故寅申之年陽明升天主風摧拉折隕鳴紊民病卒中徧痹手足不仁青埃見時風疫乃作民反張肢體直強治之達三俞也是故巳亥之歳君火以在地君火升天主窒天蓬勝之不前三年至已亥之歳少隂升天作左間也此可定之也天蓬水司水天元冊用除筭至坎宫除其數者卽天蓬窒作主司故水窒勝也又厥隂木遷正則少隂未得升天水運以至其中者君火欲升而中水運抑之卽天蓬水司勝卽或水運抑之升之不前卽清寒復作泠生旦暮民病伏陽而内生煩熱心神驚悸趙府居敬堂

...
《补注释文黄帝内经素问-第3卷》

《补注释文黄帝内经素问-第3卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第4卷》

《补注释文黄帝内经素问-第4卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第6卷》

《补注释文黄帝内经素问-第6卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第7卷》

《补注释文黄帝内经素问-第7卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第8卷》

《补注释文黄帝内经素问-第8卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第9卷》

《补注释文黄帝内经素问-第9卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第1卷》

《补注释文黄帝内经素问-第1卷》是由唐·王冰注所作的,全书共1卷,此为第1卷,所属归类为 A0...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第14卷》

《补注释文黄帝内经素问-第14卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第14卷,所属归类为...

医家