Image

二七日不降卽暴熱廼寒熱間作曰乆成鬱以爲曰久也至天作左間日至赤風腫翳化疫温癘暖作廼作也民病伏熱内煩痹而生厥甚則血溢也赤氣瘴而化火疫皆煩而躁渴渴甚治之以泄之可止是故子午之歳太隂升天主窒天冲勝之不前太隂在地二年畢一年廼升天作少隂之左間也翊卽定矣其天衝窒至有法卽不可前定之也如會天衝窒便升之也故曰升之又或遇壬子木運先天而至者中不前也木遇抑之也木三日升於大寒之日也木早至十丄故升或遇此二木抑之窒天英勝之不前陽明在地三年畢至此年升天作少陽左間也卽經論中乃定矣九窒隨天數不足金遇火窒之可勝之不可升天又或遇戊申戊寅火運先天而至太過歲未交司運先至一卡三日金欲升天火運抑之此者禺一卽不可升也或二者同會其抑大也升之不前卽時雨不降西風數舉鹹鹵燥生地鹹鹵生白見硝而民病上熱喘嗽血溢久而化鬱四燥生也九不升火爲日久也卽白埃翳霧清生殺氣民病脇滿悲傷寒鼽嚏嗌乾手拆皮膚燥白埃起時殺疫火生民病趙府居敬堂

...
《补注释文黄帝内经素问-第3卷》

《补注释文黄帝内经素问-第3卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第4卷》

《补注释文黄帝内经素问-第4卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第6卷》

《补注释文黄帝内经素问-第6卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第7卷》

《补注释文黄帝内经素问-第7卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第8卷》

《补注释文黄帝内经素问-第8卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第9卷》

《补注释文黄帝内经素问-第9卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第1卷》

《补注释文黄帝内经素问-第1卷》是由唐·王冰注所作的,全书共1卷,此为第1卷,所属归类为 A0...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第14卷》

《补注释文黄帝内经素问-第14卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第14卷,所属归类为...

医家