Image

皆燥而咽乾是故卯酉之年太陽升天主窒洽可刺之也太陽在地三年畢此年升天天内勝之不前作陽眀之左間也卽經論定矣升天卽天内從之數法推之也水遇又遇土窒之司勝之不可升之抑而復鮮陽明未遷正者卽太陽未升天也上運以至已酉或見天内窒土刑巳卯水欲升天土運抑之勝之或見土運抑之有一不勝也升之不前卽濕而熱蒸寒生兩間民病注不食不及化久而成鬱十二曰不降爲日久也來客熱冰雹卒至民病厥逆而噦熱生於向氣痺於外足脛痠疼反生心悸懊熱暴煩而復厥馬埃起至寒疫至皆煩而悸厥治之可溢也黃帝曰升之不前余巳盡知其㫖願聞降之不下可得明乎再欲細明其道也歧伯曰悉乎哉問是之謂天地微㫖可以盡陳斯道所謂升巳必降也一升至天作左間一年二年遷正作同天三年退位作右閒四年後降也至天三年次歳必降降而入地始爲左間也入地作左間一年次歲作遷正司地又次歲乃退作右間也如此升降徃來命之六紀者趙府居鲎堂

...
《补注释文黄帝内经素问-第3卷》

《补注释文黄帝内经素问-第3卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第4卷》

《补注释文黄帝内经素问-第4卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第6卷》

《补注释文黄帝内经素问-第6卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第7卷》

《补注释文黄帝内经素问-第7卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第8卷》

《补注释文黄帝内经素问-第8卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第9卷》

《补注释文黄帝内经素问-第9卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第1卷》

《补注释文黄帝内经素问-第1卷》是由唐·王冰注所作的,全书共1卷,此为第1卷,所属归类为 A0...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第14卷》

《补注释文黄帝内经素问-第14卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第14卷,所属归类为...

医家