Image

分消之腹中窄狹飽悶加厚朴枳實木香各五分小便赤澁短少加澤瀉猪苓木通各一錢以分利之夏月加茵陳七分炒山梔仁四分口渴引飲加乾葛一錢五分人參麥門冬各一錢升麻滑石各四分烏梅肉二個夏秋之間濕熱大行暴注水瀉加炒黄連蒼术澤瀉各一錢升麻木通各五分發熱燥渴加乾葛石膏各一錢黄疽小便黄赤加茵陳一錢山梔木通各五分飲酒便泄此酒積熱瀉也加炒黄連茵陳乾葛各一錢木香五分神趟麥芽各八分因寒或瀉而傷生冷飲食其便必溏清冷腹痛加神麯麥芽炙乾薑各一錢砂仁益智木香各七分乆瀉胃氣下䧟服利小便之藥而不効加人參黄茋各一錢以補之中氣升麻柴胡各四分以升提再加羗活防風藁本白芷等風藥各三四分助風以平之又加乾薑五分以固之久瀉脾胃虚弱食少難化加炙黄茋人參各一錢神趟來芽各一錢二分木香煨乾蕢各五分乆瀉腸胃虚滑不禁加肉豆蔲訶子皮赤石脂各一錢煨木香炙乾薑各五分

...
《诸证提纲-第1卷》

《诸证提纲-第1卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第3卷》

《诸证提纲-第3卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第4卷》

《诸证提纲-第4卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第5卷》

《诸证提纲-第5卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第5卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第6卷》

《诸证提纲-第6卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第7卷》

《诸证提纲-第7卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第8卷》

《诸证提纲-第8卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第9卷》

《诸证提纲-第9卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家