Image

右薑水煎槳水散暴瀉如水身出冷汗脉弱不能言語甚而吐逆不止半夏二錢熟附子乾生薑炙甘草桂心各五分良薑三分五厘右漿水煎對金飲子治寒濕之氣内客于脾水入腸間虚莫能制故泄瀉如水麫畟煨平胃散五錢五苓散二錢五分草豆蔲熟五錢右作二服薑棗水煎三合散平胃散五苓散加車前子益元散右三散各另研凢濕令盛行之時隂雨而瀉平胃居五五苓居四益元居一天晴而瀉五苓居四平胃益元各居三暑熟而瀉益元五苓各居四平胃居二淡薑湯調服百試百効乾薑散治水瀉無度乾薑右爲末每服一錢粥飲調服立効車前子散治暴泄神効

...
《诸证提纲-第1卷》

《诸证提纲-第1卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第3卷》

《诸证提纲-第3卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第4卷》

《诸证提纲-第4卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第5卷》

《诸证提纲-第5卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第5卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第6卷》

《诸证提纲-第6卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第7卷》

《诸证提纲-第7卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第8卷》

《诸证提纲-第8卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第9卷》

《诸证提纲-第9卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家