Image

木香二錢五分一方加草豆蔲去皮一兩右爲末蜜丸桐子大葛花湯下十丸或遇飲津液下五丸可使不醉雙花下酒丸飲酒令人不醉葛花小豆花各等分右爲末每服三錢水調服仍進葛汁及枇杷葉飲倍能飲酒列仙散飲酒所傷以致遍身疼痛腰脚强毁手足頑麻胃脘疼痛胸膈溝悶肚腹膨脹嘔吐瀉利及酒食停乆致成積聚黄疸熱鼓等證俱宜此木香沉香茴香微炒一兩㣲焙梹榔各一錢扁畜三錢大黄炒麥芽一兩五錢瞿麥五錢右爲末每服三錢或五錢五更熱酒調下能飲者多飲二三盃以手乂心仰靣臥至天明大便下如魚腦小便下如血爲効忌生冷葷腥止食淡粥葛黄丸飲酒過度以致精藴胸膈中吐血衂血脉滑數垂死者葛花二兩黄連四連右爲細末另用大黄末水熬成膏作丸梧子大每服百

...
《诸证提纲-第1卷》

《诸证提纲-第1卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第2卷》

《诸证提纲-第2卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第2卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第4卷》

《诸证提纲-第4卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第5卷》

《诸证提纲-第5卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第5卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第6卷》

《诸证提纲-第6卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第7卷》

《诸证提纲-第7卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第8卷》

《诸证提纲-第8卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第9卷》

《诸证提纲-第9卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家