Image

下之有渇而飲水大過成水結胸者宜小陷胸湯或小靑龍湯去麻黄加附子兼治水寒相搏發軛尢妙有傳經熱證誤用姜桂等藥助起火邪而致痰火相搏者宜黄連解毒湯白虎湯及竹瀝之類治之考之傷寒集所論有因汗下過多胃氣成虛或與水飲水寒相摶而軛其脉沉遲其證厥逆瀉利乃寒氣欝塞胃氣不伸之故法當温之更灸期門而止脉散者不治亦有因火熱內欝衝逆而上不得刨仲越而軛其脉洪數乃下焦相火挾邪熱而升法當開導之巳故逆不可專以爲寒也属於寒者則脉細乃胃有寒也宜橘皮半夏生姜湯胸滿虛煩不安者宜大橘皮湯脉沉遲手足厥冷者宜理中湯或橘皮乾姜湯寒厥甚者羗活附子湯水寒相搏者如丹溪前方属於熱者少陽脉弦急發熱胸蒲小柴胡加竹茹湯潮熱小便難者小柴胡加茯苓湯發熱小便不利者猪苓湯潮熱脉沉實大便難者甘草瀉心湯少隂失下大便難者小承氣湯但有頭汗譫語腹滿㣲喘此爲死證惟有灸期門穴之法及以硫黄乳香榻前酒煎聞氣或可活十之一二也若夫患痢曰乆與婦人産後有此者俱属隂虛治法虛則補之産後宜四物湯加知毋黄栢陳皮竹茹痢後宜人參白术煎湯調益元散頻服自止其他虛者又當分以寒熱如因寒吐下後誤

...
《诸证提纲-第1卷》

《诸证提纲-第1卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第2卷》

《诸证提纲-第2卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第2卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第4卷》

《诸证提纲-第4卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第5卷》

《诸证提纲-第5卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第5卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第6卷》

《诸证提纲-第6卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第7卷》

《诸证提纲-第7卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第8卷》

《诸证提纲-第8卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第9卷》

《诸证提纲-第9卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家