Image

服寒凉之劑宜温而補之脾胃隂虛火逆冲上宜平而補之挾熱者凉而補之若属於實别無惡候宜隨其邪之所在涌之泄之清之利之也又有因于膏梁濕熱者宜十味柴胡湯吞单黄栢丸或調益元散胃火善食者宜小半夏湯加山梔黄芩吐之火盛者益元散加黄連黄栢自利者加參术白芍藥陳皮夫病而至於軛巳爲惡候醫而不分虛實寒熱則其危也可立而待然患此者盧與熱常多實與寒則間而有也毫釐千里之間不可不愼橘皮半夏生姜湯治氣虛有痰發能陳皮半夏乾生姜人參通草各等分右水煎服橘皮湯治吐利後胃虛膈熱而飩逆陳皮三錢人參甘草各一錢竹茹一小團右姜棗水煎卽仲景之陳皮竹茹湯橘皮乾姜湯陳皮通草乾姜桂心灸甘草各二錢人參五分右水煎服

...
《诸证提纲-第1卷》

《诸证提纲-第1卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第2卷》

《诸证提纲-第2卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第2卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第4卷》

《诸证提纲-第4卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第5卷》

《诸证提纲-第5卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第5卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第6卷》

《诸证提纲-第6卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第7卷》

《诸证提纲-第7卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第8卷》

《诸证提纲-第8卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第9卷》

《诸证提纲-第9卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家