Image

勑奚都督李口師國書勑李歸國近得守珪表娅@奚倚営耨雲輙搆異謀携間部落兼藏突厥仍欲圖卿知鄉忠義一心紏逖無隱臨危制變果獲罪人此雖天誘廿於裏亦是卿誠效克著聞巳誅剪是自滅亡朕於諸蕃含安假過厚忝預人類亦合知恩但百姓無識易爲警校安危動静處之在人以卿才能自應率伏念加威惠勿使猜嫌既去亂群當巳寧貼所設官賞惟待有功茍能盡節何憂不賞各冝勉勵以副朕懷秋凉外及衙官巳下並平安好客北書指不多及勑奚都晉李歸國書勑奚都督右金吾衛大將軍歸誠王李歸國朕比聞突厥王文於集卷九欲滅卿两蕃先勑守珪器爲防護今聞涅禮以破凶徒仍慮其收合餘燼復来施聾爲可與涅禮相爲復背但突厥不盡後思終經鄕可伺其歸師乗其喪氣與諸將計㑹逐要追襲時不可失冝自思之秋深極哈御及僑官將士巳下並平安好遣書指不多及勑平盧使烏如義書勑烏知義两蕃旣巳歸我突厥仍敢犯邊此其不順誠可殘滅適聞契丹及奚等菩力合謀同破凶醜卿亦繼進相與成功此之一捷使其喪氣然鬬防困獸誘備贏師兵家之難慎在終始卿是宿將當自明之若見可則行務湏盡敵固在臨事難用速言必圖萬全不可輕舉巳勑守珪與

...
《唐先生文集 宋刻本第1册》

唐先生文集 宋刻本第1册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第2册》

唐先生文集 宋刻本第2册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第3册》

唐先生文集 宋刻本第3册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第4册》

唐先生文集 宋刻本第4册...

未分类
...
《梁谿先生文集》

此《梁谿先生文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集2 梁谿先生文集梁溪詩鈔...

未分类
...
《朹溟文集》

此《朹溟文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集6 般陽詩萃姚氏先德傳後湘詩...

未分类
...
《邺芸文集》

此《邺芸文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集8 小樓詩集小停雲館芝言心儀...

未分类
...
《静葊文集》

此《静葊文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集8 南漘楛語南邨草堂詩鈔南陔...

未分类