Image

静湏知得其委曲随事防備委卿在逺一一必由但量宜行之奏未晚也勑平盧使烏知義書勑平盧使烏知義委卿重鎮安輯两蕃動靜湏知節制斯在而二虜將叛来徃有謀曽不是思信其至此又委安禄山輕突挫我軍威不嚴其約是事無豫一朝損失雖悔何追但以卿忠勤復是耆舊雖有過失一切不論實欲盡卿所長收其後效固湏易慮以補前闕此賊既叛意其却攻每事湏防無失便也一一並趙堪口具夏初漸熱卿及將士並平安好遣書指不多及勑平盧諸將士書入文献集卷九七勑平盧諸軍鎮將士巳下两蕃殘賊餘類僅存朕甞懷撫柔兾其遷善而數年之内謀叛相仍信是梟鴟固非人也頃者所以列置軍鎮遞爲唇齒所虞在此豈欲勞人卿等委身邊壃爲國展效遇其反噬得不討除近曰安禄山無謀率爾輕敵馳突不頋遂損師徒擇將非良傷人巳甚事雖既徃義實疚懷凡在平盧其陣亡之人並委張守珪差人弔祭並勘責卿貫具以状聞憫彼陽魂當有贈飾興言悼惜父不能忘然此賊比來削弱巳甚按繩繋頸人有其心安禄山之誅縁輕敵太過勿因此畏愞致失後國立功成名榮貴斯在各冝勉勵共除囟惡夏初漸熱卿等並平安好遣書指不多及

...
《唐先生文集 宋刻本第1册》

唐先生文集 宋刻本第1册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第2册》

唐先生文集 宋刻本第2册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第3册》

唐先生文集 宋刻本第3册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第4册》

唐先生文集 宋刻本第4册...

未分类
...
《梁谿先生文集》

此《梁谿先生文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集2 梁谿先生文集梁溪詩鈔...

未分类
...
《朹溟文集》

此《朹溟文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集6 般陽詩萃姚氏先德傳後湘詩...

未分类
...
《邺芸文集》

此《邺芸文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集8 小樓詩集小停雲館芝言心儀...

未分类
...
《静葊文集》

此《静葊文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集8 南漘楛語南邨草堂詩鈔南陔...

未分类