Image

諸下皆賞卿豈無功言念忠勤不忘褒進今授卿雄要仍鯊舊官冝知朕心當重寄也突騎施雖請和好其意不真近初彼軍與天山計會當審觀事勢逺著候人若有形勢事发无稼如無應㑹不可虚勞勢在臨時固難遥斷秋後漸设卿及將士已下並平安好遣書指不多及勑渤海使盖嘉運書渤海軍使北庭都護盖嘉運突騎施凶逆犯我邉陲自憂巳來圜逼踈勒頻得王斛斯表見垂遍城張義之等入據此城摩與也關將士故節逆虜破傷已不敢攻圊而頓兵不去但邉城糧少或爲其所知持义則難不可不早爲許也鄉可簡練驍武揚聲大入仍有所保據以防不虞用摩三十文献集卷十解邉城之園以挫逆賊之勢臨機適變委卿裁之仍與王斛斯寶籌形勢取萬全也今故合内謁者監王尚客徃一一口具冬中甚冷卿及將士巳下並平安好遣書指不多及勑四鎮節度王斛斯書勑四顉節度副大使安西副大都讃王斛斯及將士已下萬里懸軍属此狂冦屢有攻戰能挫凶威逺聞義勇孰不增氰鄉等激厲將士爲國盡誠决命冦讎成名當伐竒功壮節何謝古人矢石之間見危致命良深嗟嘆重其忠烈又聞朱惠中箭今後何似善湏校瘵使得不殂前令具奏陣亡將士欲加褒贈卿冝識此意即以實聞近曰與賊交

...
《唐先生文集 宋刻本第1册》

唐先生文集 宋刻本第1册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第2册》

唐先生文集 宋刻本第2册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第3册》

唐先生文集 宋刻本第3册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第4册》

唐先生文集 宋刻本第4册...

未分类
...
《梁谿先生文集》

此《梁谿先生文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集2 梁谿先生文集梁溪詩鈔...

未分类
...
《朹溟文集》

此《朹溟文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集6 般陽詩萃姚氏先德傳後湘詩...

未分类
...
《邺芸文集》

此《邺芸文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集8 小樓詩集小停雲館芝言心儀...

未分类
...
《静葊文集》

此《静葊文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集8 南漘楛語南邨草堂詩鈔南陔...

未分类