Image

業何能廻日月之晷度鑿乾坤之户牗使盲者反視罄者聳聽蒙蔽頓祛况迷有適九在率土實多慶賚無任忻戴忭躍之至請宣付所司施行御批先聖說經激時立教文理一貫悟之不逺後来注解岐路増多既失本真動生疑誤朕恭承餘烈思有發明推挍諸家因之詳釋庶童蒙是訓亦委曲其詞慮有未周故遍示積學竟無損益便請宣行朕之不才甘失旨於先帝卿等虚羙豈不畏於後生循環此情未知所適可廣示朝廷有能正朕之失者具爲條件録姓名以聞當别加重賞請東北將吏刊石紀功徳狀并御批安集卷卄三十右奚及契丹尤近邊鄙侵軼是慮式遏成勞臣庶常情惟欲防禦所謂長䇿無出此者陛下獨斷宸襟髙奪群議以爲頓兵塞下轉粟邉軍曠曰持又役無寕歲若不因利乗便一舉遂平使遷善者自新爲惡者就戮事若不爾無息我人且令大兵臨之囟徒必潰不出此歲當並成擒臣等初奉聖謀髙深未測及聞凱捷晷候不差而兩蕃遺噍莫不稽顙縁邉戍卒咸以返耕卧皷滅烽誠自此始斯皆陛下睿謀先定神武非常觀變早於未萌必取預於無象伏以成功不摩君人所以爲量有美不宣臣子所以成罪臣雖蒙瞽安敵無言既預聞始謀又幸見成事豈可使天功虛徃而日用不知竹帛相便復紀何事請具狀宣付史館

...
《唐先生文集 宋刻本第1册》

唐先生文集 宋刻本第1册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第2册》

唐先生文集 宋刻本第2册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第3册》

唐先生文集 宋刻本第3册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第4册》

唐先生文集 宋刻本第4册...

未分类
...
《梁谿先生文集》

此《梁谿先生文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集2 梁谿先生文集梁溪詩鈔...

未分类
...
《朹溟文集》

此《朹溟文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集6 般陽詩萃姚氏先德傳後湘詩...

未分类
...
《邺芸文集》

此《邺芸文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集8 小樓詩集小停雲館芝言心儀...

未分类
...
《静葊文集》

此《静葊文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集8 南漘楛語南邨草堂詩鈔南陔...

未分类