Image

契丹涅禮等前後斬護俘馘數十萬突厥可汗弃甲逃亡奚主李歸國及平盧軍將等追犇逐北計曰殱滅更聞奏者伏以突厥新立輕事用兵彼之威衆在於一舉又两蕃與其結隙交構未深在於邊隅猶軫天筭陛下料其終始指授規模知其舉種盡来本自無策勞師襲逺必合成擒使蕃騎先鋒漢軍堅壁坐觀成敗自戰蠻夷今契丹纔交突厥巳破計其奔北必至喪亡脫身獲全亦舉衆皆弃北虜震攝從此氣衰東胡保邊永不携貳寛傜罷析自此可期斯皆聖徳逺覃皇威遐振事無遺策舉不失圖臣沗跡樞近親承睿略抃躍之至倍百指情謹奏狀陳賀以聞謹奏文集卷十四御批兩蕃歸我因用御邊北虜猖狂欲有親率何則馳騁之騎突厥頗強弓矢之功契丹稱勁彼強也歴逺巳弊此勁也襲近而摧勢自不敵况違天意廟堂良筭亭障稜威故合而有成豈朕之獨断所賀知賀東北累捷狀并御批右今曰劉思賢至奉宣聖旨垂示臣等破賊所由兼見守珪表奏具承契丹累捷伏以聖武所加制勝者無失天威不抗犯順者自亡突厥負衆背恩窮南逺襲兩蕃懷徳誓死如歸三軍奉國從命如指遂使一戰便尅巳聞殺傷無筭慟哭而奔則知主將必死且蠻夷相伐我則不勞墻場

...
《唐先生文集 宋刻本第1册》

唐先生文集 宋刻本第1册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第2册》

唐先生文集 宋刻本第2册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第3册》

唐先生文集 宋刻本第3册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第4册》

唐先生文集 宋刻本第4册...

未分类
...
《梁谿先生文集》

此《梁谿先生文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集2 梁谿先生文集梁溪詩鈔...

未分类
...
《朹溟文集》

此《朹溟文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集6 般陽詩萃姚氏先德傳後湘詩...

未分类
...
《邺芸文集》

此《邺芸文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集8 小樓詩集小停雲館芝言心儀...

未分类
...
《静葊文集》

此《静葊文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集8 南漘楛語南邨草堂詩鈔南陔...

未分类