Image

旄於玄朔南仗節於朱琅行部無幾卧理斯属棠隂在聽蕹歌成曲下流是仰長塗反促如望雨而隨車遽驚風而轉燭嗚呼哀哉甫兹歲首彤䄡載輝今也秋季丹旐言歸既寒來而暑徃將物攺而人非駟馬不馭雙鴈空飛對平生之氣象詠宿昔之音徽燕越兮地眇胡山兮路微奠肴觴之在席感徒御以霑衣嗚呼哀哉尚饗祭張燕公文維年月朔日族子秘書少監集賢院學士某謹以清酌少牢之奠敢昭吿于燕國公之靈惟公應有期之運降不世之英坦髙執以明道護大節而立誠懸鏡待人虚舟濟物妙用無數精心惟一明未朕而先覩聽有餘而每黜猶豹大集卷十十五變而成文甞鳯嗚而中律故能羽翼聖后冊青元化陳皐陶之暮謀盡仲山之風夜道因慮於文武業惟永於王霸綢繆恩渥荏再代謝國重元輔門承下嫁實大我之宗盟與人若之姻婭天蓋福善地益華宗嚇嚇爲尹巖巖北崇不享黄髮如何玄穹旣道長而運短豈祥降而惠終久亡令則國失良相學墮司南文殞宗匠惟國華之見奪何天道之弗諒迨惟小子夙荷深期一顧增價二紀及兹非駑駘之足數蓋枝葉以見始洎剖符於外臺承徹琴於舊館屢行號而身贖空匍匐而心斷跡旣拘於彛憲情未展於哀欵朝章猥及傳名斯入想德輝而不見望仁里而徒泣樹所歎而猶存人具瞻而永戢盡繐帳之今感哀鳥衣之

...
《唐先生文集 宋刻本第1册》

唐先生文集 宋刻本第1册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第2册》

唐先生文集 宋刻本第2册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第3册》

唐先生文集 宋刻本第3册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第4册》

唐先生文集 宋刻本第4册...

未分类
...
《梁谿先生文集》

此《梁谿先生文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集2 梁谿先生文集梁溪詩鈔...

未分类
...
《朹溟文集》

此《朹溟文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集6 般陽詩萃姚氏先德傳後湘詩...

未分类
...
《邺芸文集》

此《邺芸文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集8 小樓詩集小停雲館芝言心儀...

未分类
...
《静葊文集》

此《静葊文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集8 南漘楛語南邨草堂詩鈔南陔...

未分类