Image

人臣夙夜谀從命公知其然則以時告如在之敬孝莫重焉夫以𢖍石之任陶鈞之力莫不責成於下吏求備於一人以故舞文雷同疑獄歲構恬而不攺浸以成風公知其然則以信察御物之惠仁莫加焉其行已奉公皆此類也嘗所著述率于箴規以爲惇叙九族本枝百代王者之盛也而義不可以無訓作瑤山徃記維城前軌以諷之㣲而彰志而晦聖人之舉也道不可以虚行作續春秋自戰國迄于周隋以統之臣子之義也天人之際備矣非洽聞通理其孰能與於此乎宜其存無辜人殁有遺愛嗣子稹京兆府司録事叅軍孝實克家動必中禮丕承後命紆天鍳而增莘敢跡前修琢豐碑而不朽銘曰文集卷十九益作舜虞斂分晉土慶流八族德盛三祖瑯珋象賢懷文佩武光禄忠烈殺身報主尚書出將恹我王畧文教内敷武功外鑠緇衣之弊惟公繼作用晦而明處豐思約鴻臚好謀夏鄕稱職代天流化佐皇立極納于憲府好是正直乃宅冢司謀猷允塞盡瘁第國夙夜在公居無闕政殁有餘忠天子命我頌德銘功日月有旣令問無窮大唐故光禄大夫右散騎常侍集賢院學士贈太子少保東海徐文公神道碑并序夫物之所宗也莫善乎德行道之以明也莫无乎文學人倫以具體爲難世業以濟美爲貴有能兼之者其東海公卒公諄堅字某其先東海邻人永嘉之後士業南國因家

...
《唐先生文集 宋刻本第1册》

唐先生文集 宋刻本第1册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第2册》

唐先生文集 宋刻本第2册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第3册》

唐先生文集 宋刻本第3册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第4册》

唐先生文集 宋刻本第4册...

未分类
...
《梁谿先生文集》

此《梁谿先生文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集2 梁谿先生文集梁溪詩鈔...

未分类
...
《朹溟文集》

此《朹溟文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集6 般陽詩萃姚氏先德傳後湘詩...

未分类
...
《邺芸文集》

此《邺芸文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集8 小樓詩集小停雲館芝言心儀...

未分类
...
《静葊文集》

此《静葊文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集8 南漘楛語南邨草堂詩鈔南陔...

未分类