Image

所苟身雖旣没名豈虚受立德在兹亦云不朽故果州長史李公碑銘并序公諱某宇某趙郡房手人其先自段干木至栢仁侯皆以醇德茂功奮于上世始於藩魏終而将趙其召不殞遂濟子令五代祖後魏中書侍郎始對懿公璨堔生徐州剌史始封慎公元茂元茂生趙郡太守君諱鳳昇鳳昇生駙馬都尉直閣将軍府君諱道宗道宗生齊尚書右外兵部郎中府君諱山壽公卽郎中府君之子仍世致羙在邦攸宜故我公禀靈中和履道元吉以學則探其奥肯見聖人之心以行則踐其嘉言合君子之度以故動爲人譽名乃曰宣義府孔修德舆云逺固未可量也隋大業中舉孝豪泊文献卷二十七唐興調棣州司户叅軍凡遷磁相二州總管府户曹叅軍宜州録事叅軍莫不事人以直及身於誠處卑能安敬長則順故光輔郡將周爰我咨自州徂州或嘯或諸旣而遷金鄕晉陵二縣令精誠以庀事善教以長人四封用孚三英以粲破蒲與密獨何有焉以課最遷歸州治中郢州司馬加朝散大夫行果州長史盤桓叅佐未復公侯道非吾行德無必貴遂以没化豈命也夫某年月卒于官舍享年若干及䘮至自蜀而葬不歸趙乃卜宅於許封樹汝墳子孫遂家亦旣重世至開元中公之孫曰察以古諸侯之禄奉先大夫之祀晝遊本郡輝光前烈非清白以遺善慶之餘保艾爾後人亦何以臻此於是復霜爲感恭惟春秋之

...
《唐先生文集 宋刻本第1册》

唐先生文集 宋刻本第1册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第2册》

唐先生文集 宋刻本第2册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第3册》

唐先生文集 宋刻本第3册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第4册》

唐先生文集 宋刻本第4册...

未分类
...
《梁谿先生文集》

此《梁谿先生文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集2 梁谿先生文集梁溪詩鈔...

未分类
...
《朹溟文集》

此《朹溟文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集6 般陽詩萃姚氏先德傳後湘詩...

未分类
...
《邺芸文集》

此《邺芸文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集8 小樓詩集小停雲館芝言心儀...

未分类
...
《静葊文集》

此《静葊文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集8 南漘楛語南邨草堂詩鈔南陔...

未分类