Image

貪嗜小利之輩不思剪滅大舉之策則深謀重賞更待何人而革弊成功當在卿爾其有財非大下因有擒馘灼然殊效者可量事奏聞其餘㣲勞並任軍中賞賜兾能自勉令有後圖若信其茍為終若成事而綱紀不立夷狄笑人以鲫之明固在目擊也秋氣已冷卿及將吏巳下並平安好遣書指不多及勑幽州節度使張守珪書勑張守珪安禄山两蕃自昔輔車相依奚旣破傷殆無遺噍契丹孤弱何能自全復聞突厥徵求欲有逃避傳者滎其未實此虜終巳合然藉卿運籌徐以計取况禄山義勇武用絶人謀帥得賢禆將復爾以討殘蕞勢若摧枯伏順哭叮北五文献集卷八而行何敵之有今者又云遇賊略有芟夷乗其數窮曰向殱盡其灼然有功效者可具以状聞㑹取實勞以當優賞趙堪云卿見部勒欲以師行兵貴役權以時經略在卿臨事一以委之效命輸忠成名立事居今慕古千載一時衛嚯之儔獨何人也邊事俎㧾無乃為勞冬初薄寒卿及禄山并諸將士巳下並平安奸遣書指不多及勑劒南節度使王昱書勑劍南節度副大使兼採訪使益州長史攝御史中丞王昱蠻夷相攻中國大利自古如此𡖖所知之然吐蕃請和近與結約郡蠻翻附彼將有詞卿可審籌其冝就中處置使蠻落不失望吐普文無憾詞柔溒懷来在卿良筭所請

...
《唐先生文集 宋刻本第1册》

唐先生文集 宋刻本第1册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第2册》

唐先生文集 宋刻本第2册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第3册》

唐先生文集 宋刻本第3册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第4册》

唐先生文集 宋刻本第4册...

未分类
...
《梁谿先生文集》

此《梁谿先生文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集2 梁谿先生文集梁溪詩鈔...

未分类
...
《朹溟文集》

此《朹溟文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集6 般陽詩萃姚氏先德傳後湘詩...

未分类
...
《邺芸文集》

此《邺芸文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集8 小樓詩集小停雲館芝言心儀...

未分类
...
《静葊文集》

此《静葊文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集8 南漘楛語南邨草堂詩鈔南陔...

未分类