Image

蘭石清溪夜叩舷漁唱晚霞紅藹藹醉吟夜月白娟娟無因一獻長楊賦辜負清遊四五年懷舊遊寄李士行憶上髙臺望赤霄火輪光動綵虹飄鮫人夜織明珠佩龍女晨參絳節朝迤北闗山周正朔平南將校漢嫖姚狂逰又是三年别海上蟠桃露氣銷寄高彬條風二月古隋堤楊柳靑靑拂水齊萬里客懷將白疑一年春信又黄鸝親朋歲久愁多望故國書成醉懶題惟有别君情不淺夢中時到石城西弘治关亥金蘭馆刻卷八十七送蔡九節還南安幾年爲客怕逢秋每見春來憶舊游歸夢夜隨寒雨急片帆春逐大江流看山有興還堪寫惜别從來不解愁斗酒殷勤拚一醉相思何処卻登樓春興寄端方故居亂藤髙竹散清煙獨倚闌干思渺然流水恨隨春浦闊故人家住白雲邉三年逺别空相憶一叚新愁自可憐欲得山隂晴夜雪東風吹放大江船征南將軍回京統領貔貅净海隅封狐狡兎緫消除風雷自昔憑神筭

...
《《韩希孟绣宋元名迹册·鹑鸟图》

此《《韩希孟绣宋元名迹册·鹑鸟图》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(1)》

此《十六应真册(1)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(10)》

此《十六应真册(10)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(11)》

此《十六应真册(11)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(12)》

此《十六应真册(12)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(13)》

此《十六应真册(13)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(5)》

此《十六应真册(5)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《046群书治要50卷(阙卷4_13_20)_附金泽本群书治要题跋+唐魏徵等奉敕编+镰仓写第040轴》

此《046群书治要50卷(阙卷4_13_20)_附金泽本群书治要题跋+唐魏徵等奉敕编+镰仓写第...

未分类