Image

巢櫋從今息戰車不學伏波私薏苡得如武恵載圗書勲階冠着蜩蟬貴捷報當看錫帝居送人還郷歲晏那堪送獨歸石門煙𣗳晚依依幾回客思愁江浦十幅蒲帆挂夕暉沽酒乍聞何処笛問程應爲故山薇到時猶想多幽興一樂堂深見舞衣西巖圗爲嚴彦恭題欲寫滄浪愧不才畫圖今喜見君開峰巒影落寒潭靜欸乃聲從返照來千頃白波龍伯國百年高興子陵䑓聞君早晚趍金闕風雨漁磯長緑苔之治关天金蘭館削卷人十八懷白雲山房家住滄洲洲上山数椽茅屋亂雲間天晴疊嶂開金碧雨過清泉響珮環髙興别來長寂寞故人誰與共躋攀洞門猿鶴應相問何事先生久未還懷海珠寺海上鑌珠占一泓分明梵宇住蓬瀛虹浮光彩生靈蚌橱擁樓臺壓巨鯨湘女珮遺存顆粒商人帆過拂簷楹十年京國心南騖應負沙頭白鳥盟除夜大地白雪似白沙遊子况復未歸家寒雲黯淡暗海曲

...
《《韩希孟绣宋元名迹册·鹑鸟图》

此《《韩希孟绣宋元名迹册·鹑鸟图》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(1)》

此《十六应真册(1)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(10)》

此《十六应真册(10)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(11)》

此《十六应真册(11)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(12)》

此《十六应真册(12)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(13)》

此《十六应真册(13)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(5)》

此《十六应真册(5)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《046群书治要50卷(阙卷4_13_20)_附金泽本群书治要题跋+唐魏徵等奉敕编+镰仓写第040轴》

此《046群书治要50卷(阙卷4_13_20)_附金泽本群书治要题跋+唐魏徵等奉敕编+镰仓写第...

未分类