Image

物變惻怛傷我懷誰能駐流光息此心所思懊惱曲妾家良人壻執㦸明光裏四時遷顯官寵幸無與比似初嫁時容光照鄰里芳榮有衰歇輝赫詎可恃火執變灰寒懊惱何可巳長安篇長安形勝地京蕐富才雄北開左馮翊南列右扶風漢道方全盛象魏何穹窿逶迤長樂坂壯麗未央宫游俠多少年妖姿秀華容凌雲飛甲第照曰輝文忩行樂正及時綺羅繡葱龍珠葉揺蟬鬢銀鞍被玉驄千花色炫弘治癸践金蘭館喇卷二士爛萬柳景昭融擊鞠都門外闘鷄馳道東靑樓啓夕月瑶筝沸春空良時逝不留流運㑹有終且極娱心意無爲虚景光上京行京華全盛曰江南鉅麗時鳳閣凌天翥雕甍向曰披隄楊垂宛轉溝水去逶迤萬國年方泰三陽景載熈少年縱娛遊游俠相追隨載酒聮絲絡乗驄鞚王羈闘鷄初賭錦撃鞠復爭馳百卉照眼明步障隨風移珍禽哢幽響咬嘠一何悲曰暮宴青樓稱觴侑瓊姬開筵列上客急管聞哀絲爲樂殊未央但惜白曰欹豪雄極志意黄

...
《《韩希孟绣宋元名迹册·鹑鸟图》

此《《韩希孟绣宋元名迹册·鹑鸟图》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(1)》

此《十六应真册(1)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(10)》

此《十六应真册(10)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(11)》

此《十六应真册(11)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(12)》

此《十六应真册(12)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(13)》

此《十六应真册(13)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(5)》

此《十六应真册(5)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《046群书治要50卷(阙卷4_13_20)_附金泽本群书治要题跋+唐魏徵等奉敕编+镰仓写第040轴》

此《046群书治要50卷(阙卷4_13_20)_附金泽本群书治要题跋+唐魏徵等奉敕编+镰仓写第...

未分类