Image

髮以爲期採蓮曲江南好採蓮蓮葉何田田魚戯蓮葉下鷗飛蓮葉邉蓮葉蓮花耀洲渚桂檝蘭橈下長浦採蓮採葉忘採花隔水停船共君語君語不還顧妾心將柰何回船向明月月照江水波江水照妾影明月知妾情郎心得似此明月蓮葉應須平地生短歌行擊長劍和短歌短歌聲無歡調促情苦多盻流光疾逝波靑銅霜飛柰老何山治癸亥金蘭馆刻卷二士二長歌行彈鳴弦發清商悲吹激林木歌聲一何長歌聲長絃聲緩百年鼎鼎不易滿古意山礬花落春風起吹妾芳情渡湘水夢中蝴蝶相交飛門前鵲聲郎馬歸梧桐初落金井牀斷蛩聲重月如霜沉沉王漏清秋夜妾顏如花恐愁謝西菴集卷之二

...
《《韩希孟绣宋元名迹册·鹑鸟图》

此《《韩希孟绣宋元名迹册·鹑鸟图》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(1)》

此《十六应真册(1)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(10)》

此《十六应真册(10)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(11)》

此《十六应真册(11)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(12)》

此《十六应真册(12)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(13)》

此《十六应真册(13)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(5)》

此《十六应真册(5)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《046群书治要50卷(阙卷4_13_20)_附金泽本群书治要题跋+唐魏徵等奉敕编+镰仓写第040轴》

此《046群书治要50卷(阙卷4_13_20)_附金泽本群书治要题跋+唐魏徵等奉敕编+镰仓写第...

未分类