Image

前村後腰我弩但願逢羊莫逢虎採菱曲朝遊大堤口暮泛横塘邉紅粉照緑水自羡還自憐紅粧照水人見好涉江採菱何可道採蓮詞誰家逰冶郎曰曰在横塘只採蓮葉緑不採蓮花香採蓮採葉猶自可憐新棄舊愁殺我蠶婦詞朝看箔上蠶暮取繭上絲絲成給曰食不得身上衣早知阿家蠶事苦悔不當初學歌舞合治癸亥金蘭館刻卷三六貧女歎寒花難爲紅貧女難爲容蕭條鏡中影寂寞林下風蛾眉翠黛誰家女曰曰東隣教歌舞擬昔昔鹽青青河畔草青陽煦林薄春氣匝道周婉孌都人子釆桑南陌頭脩眉婉清揚王顏和且柔明粧照碧落五馬爲久留久留諒奚爲妾非貴者儔貧守蓬蘧篨獻食獨安羞青靑原上栢置酒高堂上賓友列長筵綺食羅雕盤烹鱉膾熊蹯回

...
《《韩希孟绣宋元名迹册·鹑鸟图》

此《《韩希孟绣宋元名迹册·鹑鸟图》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(1)》

此《十六应真册(1)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(10)》

此《十六应真册(10)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(11)》

此《十六应真册(11)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(12)》

此《十六应真册(12)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(13)》

此《十六应真册(13)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(5)》

此《十六应真册(5)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《046群书治要50卷(阙卷4_13_20)_附金泽本群书治要题跋+唐魏徵等奉敕编+镰仓写第040轴》

此《046群书治要50卷(阙卷4_13_20)_附金泽本群书治要题跋+唐魏徵等奉敕编+镰仓写第...

未分类