Image

風吹繡縠悲管間清彈遺響妙入雲忼慷有餘歡流光若逝水安得長駐顏薄酒聊斟酌幽襟良可歎今曰良霄㑹南園有佳人窈窕桃李顔容華一何麗顧盼生光妍進退禮自防秉德幽且閑良媒候佳意君子希令言鴻鴈念儔侣睢鳩鳴河間盛年若流水隱処獨長嘆西北有髙樓蕐月散髙𣗳列曜何參差流光射結綺思婦慘中闈良人涉逺道感嘆夜何期清聲發妙曲宛轉有餘哀妙曲固可聴餘哀知爲誰春至祧李妍歲暮花色衰居然獨治癸亥金蘭館刻卷三七処廓顧影久徘徊涉江采芙蓉故人隔千里寄我靑琅玕琅玕色美好愛重若丘山感兹纒緜意將以遺所歡路遙不知至欲挿排風翰明月皎如夜離離谷中𣗳燦燦春花芳枝葉何盛茂忽然隨風揚流光有凋換物理安可常擾擾路傍子哀歌使我傷杪秋天氣肅白露結嚴霜攬衣不能寐起視夜何長明月出東壁衆星羅縱横歲暮鵾鴆鳴百草青自黄逺道者誰子驅車登太行行行鬰嵯峨天路無津鿄興言念同志

...
《《韩希孟绣宋元名迹册·鹑鸟图》

此《《韩希孟绣宋元名迹册·鹑鸟图》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(1)》

此《十六应真册(1)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(10)》

此《十六应真册(10)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(11)》

此《十六应真册(11)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(12)》

此《十六应真册(12)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(13)》

此《十六应真册(13)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(5)》

此《十六应真册(5)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《046群书治要50卷(阙卷4_13_20)_附金泽本群书治要题跋+唐魏徵等奉敕编+镰仓写第040轴》

此《046群书治要50卷(阙卷4_13_20)_附金泽本群书治要题跋+唐魏徵等奉敕编+镰仓写第...

未分类