Image

般巡守而祀四嶽河海也魄詩薛科信薄者振之振奮也心應也美成王能舊舒文武之道而行之則天下無不動而應其政敎魚麗于會鱔鯊君子有酒旨且多魚麗于量魴鱧君子有酒多且旨魚麗于增鰋鯉君子有酒旨且有物其多矣維其嘉矣物其旨矣維其偕矣麝片魚爆美萬物盛多能備禮也文武以天保以上治内采莜物其有矣維其時矣以下治外始於曼勤終於逆樂故美萬物盛冬可以告於神明矣南阿孝子相戚以養也白華孝子之素白也華黍時和歲豊宜黍楼也有其義而已其辭〇售說以魚麗以下易武王嘉魚以下信成王朱子瓣其非是詳见集傳何彼濃矣唐棣之華曷不肅雝王姬之車何彼襆矣華如桃李平魔王之孫齊侯之子其釣維何維絲伊緡齊王之子平王之孫玻阿禳实美工姬也離則王婭亦下嫁於諸侯中服不罄其大下王后一等猶執园道以成逋维之德也心舊說武王時詩米子云時世不可知讀戡黎微子之篇知殷之所以亡讀泰誓牧誓之辭知周之所以興序曰殷始咎周周人乘黎黎者殷圻內國也昔文王受命征伐西方之國自關河以東未有事焉况圻內乎武王嗣爲西伯亦猶然服事之心遲至九年然後觀兵孟津猶以爲天命未可還歸去之戡黎其在茲時乎傳稱紂有黎之蒐則黎紂之黨也戡黎以警紂示以剝牀及膚之勢而紂不悟祖伊情迫語峻明吿以阽危而莫之省也殷尚可以不巳乎三仁皆戚臣也屢諫不聽誠不忍見家國之傾覆宗廟之不血食心煩慮亂莫知適從徘囘去處之閒有甚於痛哭流涕者紂方恣雎自賢匯有悛心殷之巳尚可以待乎於時微子去矣箕子比干囚且死矣天下之人迫於水火之深熱望我后之來蘇武王於此灼見天命民心之歸已不可辭也曰予弗順天厥罪惟鈞紂一日不已民一日不生民不生則天心弗忍取殘救民之責武王又安所讓哉是故文武之心一也

...
《绎史160卷 001》

此《绎史160卷 001 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《绎史160卷 002》

此《绎史160卷 002 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《绎史160卷 003》

此《绎史160卷 003 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《绎史160卷 004》

此《绎史160卷 004 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《绎史160卷 084》

此《绎史160卷 084 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《绎史160卷 100》

此《绎史160卷 100 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《绎史160卷 130》

此《绎史160卷 130 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《绎史160卷 160》

此《绎史160卷 160 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末