Image

金縷毿毿碧瓦溝六宮睂黛惹春愁晚來夏帶龍池雨半拂欄杆半入樓館娃宮外鄴城西遠映征帆近拂堤繫得王孫歸意切不關春草綠萋萋兩兩黃鸝色似金梟枝啼露動芳音春來幸自長如線可惱牽纒蕩子心御桺如絲映九重鳳凰牕柱繡芙蓉景陽樓伴千條露一面新妝待曉鍾織錦機邊鶯語頻停梭傘淚憶征人塞門三月猶蕭索縱有垂楊未覺春同前二首皇甫松春入行宫映翠微玄宗侍女舞烟絲如今柳向空城綠玉笛何人更把吹爛熳春歸水國時吳王宮殿桺垂絲黄鶯長叫空閨畔西子無因更得知同前四首僧齊巳鳳樓高映綠陰陰凝碧多舍雨露深莫謂一枝柔軟力幾曾牽破别離心館娃宮畔響廊前依託吳王養翠烟劒去國亾臺榭毁却隨紅樹噪秋蟬穠低似中陶潛酒軟極如傷宋玉風多謝將軍遶營種翠中閒卓戰旗紅

...
《003 乐府诗集100卷 001卷》

此《003 乐府诗集100卷 001卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《004 乐府诗集100卷 002卷》

此《004 乐府诗集100卷 002卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《005 乐府诗集100卷 003卷》

此《005 乐府诗集100卷 003卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《006 乐府诗集100卷 004卷》

此《006 乐府诗集100卷 004卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《081 乐府诗集100卷 079卷》

此《081 乐府诗集100卷 079卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《085 乐府诗集100卷 083卷》

此《085 乐府诗集100卷 083卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《100 乐府诗集100卷 098卷》

此《100 乐府诗集100卷 098卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《102 乐府诗集100卷 100卷》

此《102 乐府诗集100卷 100卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集