Image

水蒲風絮夕陽天嫩綠輕懸似綴旒路人遙見隔宮樓誰能更近丹墀種解播皇風入九州暖風晴曰斷浮埃廢路新條發凵臺處處輕輕可惆悵後人攀處古人栽潭上江邊榒嬭傘曰高風静絮相隨靑樓一樹無人見正是女郞眠覺時汴水高懸百萬條風清兩岸一時搖隋家力盡虚栽得無限春風屬聖朝和花烟樹九重城夾路春陰十萬營唯向邊頭不堪望一株顦顇少人行窗外齊傘旭曰初樓邊輕好暖風徐遊人莫道栽無益祧李清陰却不如衆木猶寒獨早靑御溝橋畔曲江亭陶家舊曰應如此一院春條綠遶㕔帳偃纓傘細復繁令人心想石家園風條月影皆堪重何事侯門愛樹萱同前九首粹能數首新詞帶恨成桺絲牽我我傷情柔娥幸有腰支穩試踏吹聲作唱聲高出軍營遠映橋賊兵曾斫火曾燒風流性在終難攺依舊春來萬萬條

...
《003 乐府诗集100卷 001卷》

此《003 乐府诗集100卷 001卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《004 乐府诗集100卷 002卷》

此《004 乐府诗集100卷 002卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《005 乐府诗集100卷 003卷》

此《005 乐府诗集100卷 003卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《006 乐府诗集100卷 004卷》

此《006 乐府诗集100卷 004卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《081 乐府诗集100卷 079卷》

此《081 乐府诗集100卷 079卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《085 乐府诗集100卷 083卷》

此《085 乐府诗集100卷 083卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《100 乐府诗集100卷 098卷》

此《100 乐府诗集100卷 098卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《102 乐府诗集100卷 100卷》

此《102 乐府诗集100卷 100卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集