Image

木葉下江波連秋月照浦雲歇山秋思不可裁復帶秋風來秋風來已寒白露驚羅紈節士慷慨髮衝冠彎弓挂若木長劔竦雲端同前李白洞庭白波木葉稀鵞鴻始入吳雲飛吳雲寒薦鴻苦風沙宿瀟湘浦節士感秋淚如雨白曰當天心照之可以事朙主壯士憤雄風生安得倚天劒跨海斬長鯨行幸甘泉宫梁簡文帝漢書曰武帝太始三年正月行幸甘泉宮成帝永始四年正月行幸甘泉揚雄甘泉賦曰廼命羣僚曆吉曰協靈辰星陳而天行乘與登夫鳳凰兮而翳蕐芝駟蒼螭兮六素虬劉歆甘泉宮賦曰軼陵陰之地室過陽谷之秋城囘天門而鳳舉躡黄帝之朙庭冠高山而爲居乘崑崙而爲宮王褒甘泉宮頌曰甘泉山天下顯敞之名處也前接大荆後臨北極左撫仁鄉右望素域其爲宮室也仍嶻嶭而爲觀攘抗岸以爲階覽除閣之麗美覺堂殿之巍巍按鿄劉孝威歌辭云避暑甘泉宮葢與上之囘同意云雉歸海水寂裘來重譯通吉行五十里隨處宿離宮鼓

...
《003 乐府诗集100卷 001卷》

此《003 乐府诗集100卷 001卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《004 乐府诗集100卷 002卷》

此《004 乐府诗集100卷 002卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《005 乐府诗集100卷 003卷》

此《005 乐府诗集100卷 003卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《006 乐府诗集100卷 004卷》

此《006 乐府诗集100卷 004卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《084 乐府诗集100卷 082卷》

此《084 乐府诗集100卷 082卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《088 乐府诗集100卷 086卷》

此《088 乐府诗集100卷 086卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《100 乐府诗集100卷 098卷》

此《100 乐府诗集100卷 098卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《102 乐府诗集100卷 100卷》

此《102 乐府诗集100卷 100卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集