Image

聲恒入地塵飛上暗空赦書隨豹尾太史逐相風銅鳴周國旞旗曳楚雲虹倖臣射覆罷從騎新歌終董桃拜金紫賢妻侍禁中不羡神仙侶排烟逐駕鴻同前劉孝威漢家迎夏畢避暑甘泉宮機車鳴里皷駟馬駕相風校尉烏九一作騎待制樓煩宫一作恒後旌遊五柞前笳度九嵕才人豹尾內御酒屬車中輦囘百子閣扇動七輪風鳴鍾休衛士披圖召後宫材官促校獵秋來一作涼秋戲射熊烏孫公主歌漢書西域傳曰武帝元封中遣江都王建女細君爲公主以妻烏孫王昆莫公主至其國自治宫室居歲時一再與昆莫會置酒飲食昆莫年老言語不通公主悲乃自作歌吾家嫁我兮天一方遠託與國兮烏孫王穹廬爲室兮旃爲牆以肉爲食兮酪爲漿居常土思兮心內傷願爲黄鵠兮歸故鄉匈奴歌十道志曰焉支祁連二山皆美水草匈奴失之乃作此歌漢書曰元狩二年春霍去病將萬騎出隴西討匈奴過焉支山千有

...
《003 乐府诗集100卷 001卷》

此《003 乐府诗集100卷 001卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《004 乐府诗集100卷 002卷》

此《004 乐府诗集100卷 002卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《005 乐府诗集100卷 003卷》

此《005 乐府诗集100卷 003卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《006 乐府诗集100卷 004卷》

此《006 乐府诗集100卷 004卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《084 乐府诗集100卷 082卷》

此《084 乐府诗集100卷 082卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《088 乐府诗集100卷 086卷》

此《088 乐府诗集100卷 086卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《100 乐府诗集100卷 098卷》

此《100 乐府诗集100卷 098卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《102 乐府诗集100卷 100卷》

此《102 乐府诗集100卷 100卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集