Image

遭母喪不到官後於鿄沛間徒行敝服賣卜於市遭黨人禁錮遂推鹿車載妻子捃拾自資或寓息客廬或依宿樹陰如此十餘年乃治草堂而居焉所止單漏有時絕粒閭里歌之及黨禁解爲三府所辟乃應司空命冉或作丹甑中生塵范史雲釡中生魚范萊蕪岑君歌後漢書曰岑熙爲魏郡太守招聘隱逸與參政事無爲而化視事二年輿人歌之我有枳棘岑君伐之我有蟊賊岑君遏之狗吠不驚足下生氂舍哺鼓腹焉知凶災我喜我生獨丁斯時美矣岑君於戲休兹皇甫嵩歌後漢書曰皇甫嵩爲冀州牧請冀州一年田租以贍飢民百姓歌之天下大亂兮市爲墟母不保子兮妻失夫賴得皇甫兮復安居郭喬卿歌後漢書曰郭賀字喬卿建武中爲尚書令在職六年拜荆州刺史到官有殊政百姓歌之顯宗廵狩到南陽特見嗟賞賜以三

...
《003 乐府诗集100卷 001卷》

此《003 乐府诗集100卷 001卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《004 乐府诗集100卷 002卷》

此《004 乐府诗集100卷 002卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《005 乐府诗集100卷 003卷》

此《005 乐府诗集100卷 003卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《006 乐府诗集100卷 004卷》

此《006 乐府诗集100卷 004卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《085 乐府诗集100卷 083卷》

此《085 乐府诗集100卷 083卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《089 乐府诗集100卷 087卷》

此《089 乐府诗集100卷 087卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《100 乐府诗集100卷 098卷》

此《100 乐府诗集100卷 098卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《102 乐府诗集100卷 100卷》

此《102 乐府诗集100卷 100卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集