Image

公之服敕行部去襜帷使百姓見其容服以章有德厥德仁朙郭喬卿中正朝廷上下平賈父歌後漢書曰中平元年交趾屯兵執刺史及合浦太守自稱柱天將軍靈帝敕三府精選能吏有司舉賈琮爲交趾刺史琮到部卽移書告示各使安其資業百姓爲之歌買父來晚使我先反今見清平吏不敢飯朱暉歌東觀漢記曰朱暉字文季再遷臨淮太守吏民畏愛而爲之歌彊直自遂南陽朱季吏畏其威民懷其惠劉君歌後漢書曰劉陶舉孝廉除順陽長縣多姦猾陶到官按發若神以病免吏民思而歌之邑然不樂思我劉君何時復來安此下民洛陽令歌長沙耆舊傳曰祝良字石卿爲洛陽令歲時亢旱天子祈雨不得良乃曓身階庭告誠引罪自晨至中紫雲沓起甘雨登降人

...
《003 乐府诗集100卷 001卷》

此《003 乐府诗集100卷 001卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《004 乐府诗集100卷 002卷》

此《004 乐府诗集100卷 002卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《005 乐府诗集100卷 003卷》

此《005 乐府诗集100卷 003卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《006 乐府诗集100卷 004卷》

此《006 乐府诗集100卷 004卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《085 乐府诗集100卷 083卷》

此《085 乐府诗集100卷 083卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《089 乐府诗集100卷 087卷》

此《089 乐府诗集100卷 087卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《100 乐府诗集100卷 098卷》

此《100 乐府诗集100卷 098卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《102 乐府诗集100卷 100卷》

此《102 乐府诗集100卷 100卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集