Image

少未閑庶務委之羣下百姓每通一辭數處輸錢方得聞徹賓客有江仲舉蔡薳王臺卿庾仲容四人俱被接遇竝有蓄積民間歌之後達武帝帝因接末句云江千萬蔡五百王新車庾大宅主人憒憒不知客始興王歌南史曰鿄始興忠武王憺爲都督荆州刺史時天監初軍旅之後公私匱乏憺厲精爲政廣闢屯田減省力役侯其窮困辭訟者皆立待符教決於俄頃曹無畱事下無滯獄後徵還朝而民歌之荆土方言謂父爲爹故歌云人之爹也始興王人之爹赴人急如水火何時復來哺乳我夏侯歌鿄書曰夏侯夔爲豫州刺史於蒼陵立堰漑田千餘頃境內賴之夔兄亶先居此任兄弟竝有恩惠百姓歌之夔在州七年遠近多親附我之有州賴彼夏侯前兄後弟布政優優咸陽王歌北史曰後魏咸陽王禧謀逆伏誅後宫人爲之歌其歌遂流於江表

...
《003 乐府诗集100卷 001卷》

此《003 乐府诗集100卷 001卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《004 乐府诗集100卷 002卷》

此《004 乐府诗集100卷 002卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《005 乐府诗集100卷 003卷》

此《005 乐府诗集100卷 003卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《006 乐府诗集100卷 004卷》

此《006 乐府诗集100卷 004卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《086 乐府诗集100卷 084卷》

此《086 乐府诗集100卷 084卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《090 乐府诗集100卷 088卷》

此《090 乐府诗集100卷 088卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《100 乐府诗集100卷 098卷》

此《100 乐府诗集100卷 098卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《102 乐府诗集100卷 100卷》

此《102 乐府诗集100卷 100卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集