Image

可憐咸陽王奈何作事悞金牀玉几不能眠夜起踏霜露洛水湛湛彌岸長行人那得度鄭公歌北史曰後魏鄭述祖爲兖州刺史有人入市盜布其父執之以歸述祖述祖特原之自是境內無盜先是述祖之父道昭亦嘗爲兖州刺史故百姓歌之大鄭公小鄭公相去五十載風教尚猶同裴公歌北史曰裴俠爲河北郡守躬履儉素愛民如子郡舊有漁獵夫三十人以侯郡守俠口以口腹役人吾所不爲也悉罷之又有丁三十人供郡守役俠亦罷之不以入私竝收庸爲市官馬歲時旣積馬遂成羣去職之曰一無所取民歌之云肥鮮不食丁庸不取裴公貞惠爲世規矩長白山歌北史曰來整榮國公護之子也尤驍勇善撫御討擊羣賊所向皆捷諸賊歌之長白山頭百戰場十十五五把長槍不畏官軍千萬衆只怕榮公第六郎敕勒歌

...
《003 乐府诗集100卷 001卷》

此《003 乐府诗集100卷 001卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《004 乐府诗集100卷 002卷》

此《004 乐府诗集100卷 002卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《005 乐府诗集100卷 003卷》

此《005 乐府诗集100卷 003卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《006 乐府诗集100卷 004卷》

此《006 乐府诗集100卷 004卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《086 乐府诗集100卷 084卷》

此《086 乐府诗集100卷 084卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《090 乐府诗集100卷 088卷》

此《090 乐府诗集100卷 088卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《100 乐府诗集100卷 098卷》

此《100 乐府诗集100卷 098卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《102 乐府诗集100卷 100卷》

此《102 乐府诗集100卷 100卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集