Image

周着〇新校正云按五常政大論云治熱以寒温而行之治寒以熱涼而行之亦熱因寒用寒因熱用之義也帝曰善氣調而得者何如歧伯曰逆之從之逆而從之從而逆之踈氣令調則其道也逆謂逆病氣以正治從謂從病氣而反療逆其氣以正治使其從順從其病以反取令彼和調故曰逆從也下踈其氣令道路開通則氣感寒熱而爲變始生化多端也帝曰善病之中外何如歧伯曰從内之外者調其内從外之内者治其外各絕其源從内之外而盛於外者先調其内而後治其外從外之内而盛於内者先治其外而後調其内皆謂先除其根屬後中外不相及則治主病中外不相削其枝條及自各一病也帝曰善火熱復惡寒發熱有如瘧狀或一日發或間數日發其故何也歧伯曰勝復之氣會遇之時有多少世隂氣多而陽氣少則其發日遠陽氣多而隂氣少則其發日近此勝復相薄盛衰之節瘧亦同法隂陽齊等則一日之中寒熱相半陽多隂少則一日一發而但熱不寒陽少隂多則隔曰發而先寒後熱雖勝復之趙府居敬堂責

...
《补注释文黄帝内经素问-第1卷》

《补注释文黄帝内经素问-第1卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第2卷》

《补注释文黄帝内经素问-第2卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第2卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第3卷》

《补注释文黄帝内经素问-第3卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第7卷》

《补注释文黄帝内经素问-第7卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第6卷》

《补注释文黄帝内经素问-第6卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第7卷》

《补注释文黄帝内经素问-第7卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第8卷》

《补注释文黄帝内经素问-第8卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第13卷》

《补注释文黄帝内经素问-第13卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第13卷,所属归类为...

医家