Image

手太隂化不令清化復治布行天令當刺手太隂之所入之所入尺澤穴也在肘約文中動脉應手手太隂之所合也刺可同身寸之三寸留三呼動氣至而急辰戌之𡻕天數有餘故太陽不退位也出之至巳亥之年寒行於上凛水化布天熱化令猶尚治天也虧風化不令寒化復當刺足少隂之所入足少隂之治布行天令所入隂谷穴也在膝下内輔骨之後大觞之下外筋之上按之應手屈膝而得之足少隂之合刺可同身寸之四分動氣至而急出之故天地氣逆化成民病以法刺之預可平痾人氣通乎天地也氣交有變前後餘退可依天元刺其餘源始終可平也黃帝問曰剛柔二干失守其位使天運之氣皆虛乎與民爲病可得平乎天運如虚可以法剌可除之也歧伯曰深乎哉問明其奧㫖天地迭移三年化疫是謂根之可見必有逃門是謂根究天地之災必有假令甲子剛柔失守柔遐危逃生之門戶得其位上失其剛雖得交司數可未至甲子上未終司巳卯下雖遷正是謂柔于孤虚其下也剛未正之巳不得其甲卽土運反虚而木廼勝剛未正柔孤而有虧甲不正於巳也土運不令正失少隂不化是故天與皆虚而使邪化疫者也時趙府居敬堂

...
《补注释文黄帝内经素问-第3卷》

《补注释文黄帝内经素问-第3卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第4卷》

《补注释文黄帝内经素问-第4卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第6卷》

《补注释文黄帝内经素问-第6卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第7卷》

《补注释文黄帝内经素问-第7卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第8卷》

《补注释文黄帝内经素问-第8卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第9卷》

《补注释文黄帝内经素问-第9卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第1卷》

《补注释文黄帝内经素问-第1卷》是由唐·王冰注所作的,全书共1卷,此为第1卷,所属归类为 A0...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第14卷》

《补注释文黄帝内经素问-第14卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第14卷,所属归类为...

医家