Image

司天猶布而中運有勝序不令卽音律非從至矣甲未臨而巳巳至律無音而吕有聲卽黃鍾大宫不應夾鍾少宫卽應以表巳卯下位孤主土運者也女口此三年變大疫也甚則速首詳其微甚察其尾三年至太虚而布政日乂卽深也深卽甚垄運淺深未正卽勝至夂卽深甚也甚卽深首尾則以明其刺法者二年至者也欲至而可刺刺之卽是布正而未遷正者可刺其卽今之病也只言知者是以三年中有大疫至刺補其夭之之吉也卽其細圡疫至而詳微甚知其所至之當先補腎俞腎虚者先期可先齊之者也補之腎俞在骨第十四稚下兩傍各同身十之一寸五分未刺時先口衘鍼援而用之用圓利鍼臨刺時呪曰五帝上眞六甲玄靈氣符至隂百邪閉理念三遍自口中取鍼先刺二分留六呼次入鍼至三分動氣至而徐徐出鍼以手捫之令受鍼人咽氣三次又可定神魂次三曰可剌足太隂之所注足太隂之者也所注太白穴也在内踝核骨下滔者中足太隂脉之所注也先以卩喻鍼令温欲下鍼時咒曰帝扶天形護命成靈誦之三遍廼刺三分留七呼動氣至而急出其鍼也又有下位巳卯不至而甲子孤立者次三年作土癘其法補瀉一如甲子同法也卽甲子甲戌甲申甲午甲辰甲寅并及巳丑巳亥巳酉巳未巳巳巳卯凡甲已上下失守皆此一法而巳其刺以畢趙府居敬堂

...
《补注释文黄帝内经素问-第3卷》

《补注释文黄帝内经素问-第3卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第4卷》

《补注释文黄帝内经素问-第4卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第6卷》

《补注释文黄帝内经素问-第6卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第7卷》

《补注释文黄帝内经素问-第7卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第8卷》

《补注释文黄帝内经素问-第8卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第9卷》

《补注释文黄帝内经素问-第9卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第1卷》

《补注释文黄帝内经素问-第1卷》是由唐·王冰注所作的,全书共1卷,此为第1卷,所属归类为 A0...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第14卷》

《补注释文黄帝内经素问-第14卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第14卷,所属归类为...

医家