Image

又不須夜行及遠行令七曰潔清淨齋戒所有自來腎有父病者可以寅時面向南淨神不亂思閉氣不息七遍以引頸嚥氣順之如嚥甚硬物如此七遍後餌舌下津令無數僊家燕氣可以深根固蔕以子受母氣也嚥下氣令腹中鳴至臍下子氣見母元氣故曰反本還元也父餌之令深根以養固蔕也故嚥氣津者此名天池之冰可义餌之資精氣血蕩條五藏先漑元海一名離宫之水一名玉池一名神水不可唾之但可餌之以補精血可益元假令丙寅剛柔失守柔得其位上失其海也削也雖得其交歳而丙未遷正治天下辛巳獨治其泉上位丙失其剛干故中水運不得運太過也反受土勝上剛干失守下柔不可獨主之柔干在工之猶言不及何況柔失剛者也中水運非太過不可執法而定之不以諸丙年作其水太過也當推之天數而知有虧也布天有餘而失守上正天雖主治之此卽布正之化正司主歲未得正位也天地不合卽律呂音異柔干至而呂有音應剛干未遷而律管無聲卽少羽鳴響而大羽無如此卽天運失序雖有化而聲也非常化也後三年變疫變有微甚故有遲速當推其天數之淺深也詳其微甚差有大趙府居敬堂

...
《补注释文黄帝内经素问-第3卷》

《补注释文黄帝内经素问-第3卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第4卷》

《补注释文黄帝内经素问-第4卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第6卷》

《补注释文黄帝内经素问-第6卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第7卷》

《补注释文黄帝内经素问-第7卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第8卷》

《补注释文黄帝内经素问-第8卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第9卷》

《补注释文黄帝内经素问-第9卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第1卷》

《补注释文黄帝内经素问-第1卷》是由唐·王冰注所作的,全书共1卷,此为第1卷,所属归类为 A0...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第14卷》

《补注释文黄帝内经素问-第14卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第14卷,所属归类为...

医家