Image

小大差七分小差五分每一分一十五日大差速至小差徐徐而至之也徐至卽後三年至甚卽首三年推數差速當先補卽知運遲心俞在背第五椎下兩傍各一寸半用心俞圓利鍼於口中令温暖次以手按穴得其氣動廼呪曰太始上清丹元守靈誦之三遍先想火光於穴下然後刺可同身寸之一寸半留七呼得氣至次進鍼三分以手彈之令氣至而下鍼得動氣至而徐徐出鍼次以手捫其穴令受鍼人閉氣三息而嚥氣也次五日可刺腎之所入腎之所入隂谷穴也在膝内輔骨之後大筋之下小筋之上按之應手屈膝而得之用圓利鍼令口中温暖先以手按穴廼呪曰太微帝君五氣及眞六辛都司符扶黑雲誦之一遍刺可入同身寸之四分得動氣至而急出之又有下位地甲子辛巳柔不附剛亦名失守卽地運皆虚後三年變水癘卽刺法皆如此矣卽丙寅丙子丙戌丙申丙午丙辰辛丑辛亥辛酉辛未辛巳辛卯如此上下失守皆推大小差而刺之其刺如畢愼其大喜欲情於中如不忌卽其氣復散也令靜七日七日後神氣實心欲實令少思思而水疫不傷卽傷神居當澄心而神守中卽道自降而其氣復上人亂想勞神卽隂中鬼王勞神卽神役苦志心亂故夭人命實卽神和志安心靜卽中也假令庚辰剛柔失趙府居敬堂

...
《补注释文黄帝内经素问-第3卷》

《补注释文黄帝内经素问-第3卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第4卷》

《补注释文黄帝内经素问-第4卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第6卷》

《补注释文黄帝内经素问-第6卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第7卷》

《补注释文黄帝内经素问-第7卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第8卷》

《补注释文黄帝内经素问-第8卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第9卷》

《补注释文黄帝内经素问-第9卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第1卷》

《补注释文黄帝内经素问-第1卷》是由唐·王冰注所作的,全书共1卷,此为第1卷,所属归类为 A0...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第14卷》

《补注释文黄帝内经素问-第14卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第14卷,所属归类为...

医家