Image

兵惟憂粮貯諸處屯種今復何如逆賊有謀還慮殘暴必湏善守無令損失若諸城有糧兵復足用忿戾之虜行應再來勞衆離心豈能無隙乗此一舉蕩滅有期冝善撫我人以待其弊小捷小獲何用此爲春晩極暄郷及將士巳下並平安好今賜卿衣一副至冝領取遣書揞不多及勑安西節度王斛斯書勑王斛斯得卿表并大食東靣將軍呼邏散訶宻表具知郷使張舒耀計㑹兵馬迴此雖逺蕃亦是强國觀其意理以存信義若四月出兵是實卿彼巳合知之還湏量冝與其相應使知此者計㑹不是空言且突騎施負恩為天所弃訶宻若能助國破此冦雠録其還勞即合優賞但未知卡令献集卷十事實不可虚行卿可觀察蕃情頗有定否即湏随事慰接令彼知之若舒耀等虛有報章未得要領豈徒不實當有所懲絶域行人不容易也今秋此賊形候如何善湏防之勿使侵軼時暑卿及將士巳下並平安好遣書指不多及勑安西節度王斛斯書勑四鎭節度副大使安西副大都護王斛斯及将士巳下朕雖居九重不忘征戍况強冦壓境侵軼是虞言念勤勞所嘆懘卿等各懷忠義不憚荒遐以此彌年足見誠節去𡻕丙有狂賊在彼屢有戰亡昨得表言對之愴惻然瓴状但言都數其中不列姓各巳令勘責可速以實報朕當録其死義贈以官榮使異域之功存亡受賞近日狂虜形

...
《唐先生文集 宋刻本第1册》

唐先生文集 宋刻本第1册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第2册》

唐先生文集 宋刻本第2册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第3册》

唐先生文集 宋刻本第3册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第4册》

唐先生文集 宋刻本第4册...

未分类
...
《梁谿先生文集》

此《梁谿先生文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集2 梁谿先生文集梁溪詩鈔...

未分类
...
《朹溟文集》

此《朹溟文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集6 般陽詩萃姚氏先德傳後湘詩...

未分类
...
《邺芸文集》

此《邺芸文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集8 小樓詩集小停雲館芝言心儀...

未分类
...
《静葊文集》

此《静葊文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集8 南漘楛語南邨草堂詩鈔南陔...

未分类