Image

禮以理論奏闕俟斤下羊馬數雖俏多欲爲補荅亦何足難惟費一州庸調酬還則巳大多而乃無義爲讎暴我邉鎮孤城小堡倉卒見危大率而言其數非少彼若計索馬價我亦湏得此物黍是有識之類可不自解尼量又可汗正爲冦敗闕伊難如從我界過䓗嶺捕獲井物奏来所有蒸書具言物數朕皆送還替普其中一物不留可汗亦以此爲詞謂言朕留此物且審中貧薄所見不廣銀瓶香子將作珎竒黑毬赤縻亦爲好物我中國雖在貧下固不以此爲貴可汗冝識此意勿妄生詞且闕伊難如越界可汗復邉頭作梗如此不捉更提何人適是邊軍明其用命觀可汗永和之意此未有真心只擬誘引國家乗便取利如此品印能杭文集卷十等事何用爲之我國守信如天終不欺物謂天無信物自無知然於四時終不差也可汗若遂能爲惡朕當别有處分三二年内試看若爲必其自有前非更思恩舊朕即弃捨大過父子如初可汗更有何憂百姓皆得安樂一任可汗自料朕亦不復多言一一在使者口具秋中漸岭可汗及公主衙官並平安好遣書指不多及勑突厥可汗書勑兒可汗比来和市常有限約承前馬數不過數千去歲以兒初立欲相愿嘗井勤欲谷前至納馬倍多故㧾與留着已給物市買中間蘇農智勒兼領堅昆馬来朕以一年再市舊無此法哥解骨支去曰丁寧示意久移健逹于後

...
《唐先生文集 宋刻本第1册》

唐先生文集 宋刻本第1册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第2册》

唐先生文集 宋刻本第2册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第3册》

唐先生文集 宋刻本第3册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第4册》

唐先生文集 宋刻本第4册...

未分类
...
《梁谿先生文集》

此《梁谿先生文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集2 梁谿先生文集梁溪詩鈔...

未分类
...
《朹溟文集》

此《朹溟文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集6 般陽詩萃姚氏先德傳後湘詩...

未分类
...
《邺芸文集》

此《邺芸文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集8 小樓詩集小停雲館芝言心儀...

未分类
...
《静葊文集》

此《静葊文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集8 南漘楛語南邨草堂詩鈔南陔...

未分类