Image

勑天仙軍使張待賔書勑天仙軍使張待賔近知賊下燒此安然即去竟無斥倂来不預知如此防邉無乃踈闊此一分頭抄掠計其數不至多向若烽鋪稍明復與北庭計㑹相與来擊賊可無遺邉鎮統軍俱受朝委共防患窖何異一家况在絶漠尤冝相授巳勑盖嘉運訖可與之籌宜内黨復来固湏有預冬中甚寒卿及將士並平安好遣書指不多及勑護密國王書護密國王真擅朕知卿忠赤能保國境所以前加禮命用叶蕃情卿感此殊恩盡力外禦聞有卤冦熊伸逺績以義動衆雖弱必強豈獨人心亦有神肋甚用嘉歎不可忘器文集卷上也冬末甚寒卿效將士比並平安好遣書指不多及勑等密國王書勑護密國王真擅發匐積惡自取滅亡想所具知不復煩述禺此者雖受冊立縁此未得還蕃彼既伏辜固無隔國卿宣揚國命慰撫逺人保我西陲長守誠節突騎施囟逆慮其冦掠外冝善討勿令不覺其来巳西商胡比遭發匐刼掠道路遂断逺近呼嗟外冝還國必湏防禁蕃中事意逺路難聞可量彼權宜便與王斛斯計㑹憂末甚熱鄕及首領並平安好遣書指不多及勑識匿國王書粉識匿國王烏訥没莫賀咄郷此與護密相爲唇齒而發

...
《唐先生文集 宋刻本第1册》

唐先生文集 宋刻本第1册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第2册》

唐先生文集 宋刻本第2册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第3册》

唐先生文集 宋刻本第3册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第4册》

唐先生文集 宋刻本第4册...

未分类
...
《梁谿先生文集》

此《梁谿先生文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集2 梁谿先生文集梁溪詩鈔...

未分类
...
《朹溟文集》

此《朹溟文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集6 般陽詩萃姚氏先德傳後湘詩...

未分类
...
《邺芸文集》

此《邺芸文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集8 小樓詩集小停雲館芝言心儀...

未分类
...
《静葊文集》

此《静葊文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集8 南漘楛語南邨草堂詩鈔南陔...

未分类