Image

匐凶狡劫殺啇胡罪不容誅走投異域朕知其惡積攺立真擅遽聞𨚫来還占本國卿等讎疾頑暴相率誅之累𡻕逋逃一朝剪滅永言忠義深所嗟稱今授卿將軍賜物二百疋錦袍金鈿帶七事巳下節級者有衣物各冝領取夏未甚熱卿及百姓並平安好遣書指不多及勑㪍律國王書勑㪍律國王蘇没謹忙得王斛斯表幼所與斛斯書知卿忠赤輸誠國家外賊相誘執志無二又聞被賊侵冠頗亦艱虞能自支持且得退散并有殺獲朕用嘉之卿兄麻来兮及首領巳下各量與官賞具如别勑今賜物三百疋銀盂鏡銀盤各一衣一副并金鈿帶七事至冝領取夏中甚日国合女集卷十二熱卿及首領並平安好遣書指不多及勑諸國王葉護城使等書勑諸國王葉護城使等突騎施不道連年作冦使我邊鎮常以爲虞諸處攻圍所在堅守能伺其隙各有誅夷比卿等赤誠臨事效節使妖不勝徳氛祲自消逄料囟謀還慮再下且賊衆烏合疲於重来劳則心離乆必有隙卿等常湏有預以逸待之一二年間竒功可立冨貴之舉彼賊是資忠烈之懷此心可度今各賜卿衣一副聊慰勤誠所有勲劳巳令叙定當續有處分想亦知之春暄卿及將士並平安好遣書指不多及勑罽賔國王書

...
《唐先生文集 宋刻本第1册》

唐先生文集 宋刻本第1册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第2册》

唐先生文集 宋刻本第2册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第3册》

唐先生文集 宋刻本第3册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第4册》

唐先生文集 宋刻本第4册...

未分类
...
《梁谿先生文集》

此《梁谿先生文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集2 梁谿先生文集梁溪詩鈔...

未分类
...
《朹溟文集》

此《朹溟文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集6 般陽詩萃姚氏先德傳後湘詩...

未分类
...
《邺芸文集》

此《邺芸文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集8 小樓詩集小停雲館芝言心儀...

未分类
...
《静葊文集》

此《静葊文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集8 南漘楛語南邨草堂詩鈔南陔...

未分类