Image

已来遂致開朗誰謂天逺其應甚速遂得麦秋有望於事且登則知至人無心與天地合契神功潜運豈隂陽不測伏惟陛下明德自廣兢業載懷所致休徵必加謙慎天聖相合福致群生口用不知年和在此臣等無能翊佐徒沗沂蒸每有大猷承奉不暇無任欣戴慶躍之至御批丙以救旱忽至秋霖所慮害農彌深罪巳明靈盻蝥遂與開霽實因誠至非謂徳先時麦既登百穀有望亦鄕等同體之效賀兩狀并御批右畿輪之間秋来少雨聖心有軫稼穡惟憂德至于天慶三台夫十人文集卷十四自嘉節實有神應旋降甘雨使將枯之苗有同於再熟巳息之望不意於萬人臣有限不獲當時稱慶無任悚踴之至御批時愆膏雨至于節曰以此之故初無宴私雖遵所請憂樂相半樂通和氣憂亦爲隂因茲霈然若以誠應方收晚歲有同再熟與卿同慰也賀雪狀并御批右伏以自冬少雪粟麦未薇𡻕律向終農候方近陛下黎庻在念憂濟常深聖心精誠天意照感孰云玄逺不曰有應遂得盈尺告祥動植霑洽豐年有望即事可期既表時

...
《唐先生文集 宋刻本第1册》

唐先生文集 宋刻本第1册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第2册》

唐先生文集 宋刻本第2册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第3册》

唐先生文集 宋刻本第3册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第4册》

唐先生文集 宋刻本第4册...

未分类
...
《梁谿先生文集》

此《梁谿先生文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集2 梁谿先生文集梁溪詩鈔...

未分类
...
《朹溟文集》

此《朹溟文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集6 般陽詩萃姚氏先德傳後湘詩...

未分类
...
《邺芸文集》

此《邺芸文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集8 小樓詩集小停雲館芝言心儀...

未分类
...
《静葊文集》

此《静葊文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集8 南漘楛語南邨草堂詩鈔南陔...

未分类