Image

常之祥實倍不任之喜不勝打躍之至御批歲律方窮乆無雨雪頃者信宿落而復收朕用責躬天實麟鍳皓然竟之將遍寅瀛固在殞等寬科所致也賀祈雨有應狀普御批右臣一昨靣奉恩旨縁秋稼有望時兩羹詹念及黎元見于顔色方躬自祈請誠勤夙夜上靈昭鍳嘉瑞必臻昨日申酉之間雲物界應初含五色正覆於増場禾及終雳更灞於城闕遂使炎埃宿潤虐暑暫清實兾膚寸之資畢致普天之澤臣等多時徒仰於成造蒼生何幸每及於聖私無任欣戴抃躍之至仍望宣付史館至小不文集穀与四御批朕每念元元無忘夙夜頃政主集舉雨是用精祈所見徵祥果成其應豈朕之德天實爲之今闕滂沱與卿等同州蘭付史館者依賀太陽不虧狀并御秘右今月朔太史奏太陽不虧援文家暦皆蝕十分巴上仍帶蝕出者今曰曰出百司瞻合光景無虧臣伏以日月之行值交必蝕筭数先定理無推移今朔之辰應蝕不蝕陛下聞日有變齊戒精誠外宽刑政内廣仁惠聖徳曰慎災祥自弭若無表應何謂大明臣等下勝感饜之至御批

...
《唐先生文集 宋刻本第1册》

唐先生文集 宋刻本第1册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第2册》

唐先生文集 宋刻本第2册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第3册》

唐先生文集 宋刻本第3册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第4册》

唐先生文集 宋刻本第4册...

未分类
...
《梁谿先生文集》

此《梁谿先生文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集2 梁谿先生文集梁溪詩鈔...

未分类
...
《朹溟文集》

此《朹溟文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集6 般陽詩萃姚氏先德傳後湘詩...

未分类
...
《邺芸文集》

此《邺芸文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集8 小樓詩集小停雲館芝言心儀...

未分类
...
《静葊文集》

此《静葊文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集8 南漘楛語南邨草堂詩鈔南陔...

未分类