Image

暑不疲則有祥雲自覆是彰敦本之化式旌造物之功人謡在茲天意可鑒且禹之盡力堯實用心史䇿羙談帝王爲範未有付徵神應若斯之盛者也以今况古千載未聞請付史官天下幸甚臣等叨榮跡侍倍百怕情無任感戴抃躍之至御批朕親耕千畝外等佐之謂之勤農期於盡力故園死種麥别殿築場訓子勸人因之表奏粢盛薦寢是契夙心雲月告休易致昭感欲書諸史䇿卿實史官任斟酌事冝耳賀衢州進古銅骺表右伏見衢州所進瑞魚銘等神物瓌竒形製純古魚爲龍百六十三心特部公文集卷十四本十象既彰受命之元銘作乆文更表錫年之永河圖舊事無以加之臣叶賛休明屢承福應黍惟拜慶倍百恒情伏望宣付史官傳之不朽無任喜躍之至張子壽文集卷第十四

...
《唐先生文集 宋刻本第1册》

唐先生文集 宋刻本第1册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第2册》

唐先生文集 宋刻本第2册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第3册》

唐先生文集 宋刻本第3册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第4册》

唐先生文集 宋刻本第4册...

未分类
...
《梁谿先生文集》

此《梁谿先生文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集2 梁谿先生文集梁溪詩鈔...

未分类
...
《朹溟文集》

此《朹溟文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集6 般陽詩萃姚氏先德傳後湘詩...

未分类
...
《邺芸文集》

此《邺芸文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集8 小樓詩集小停雲館芝言心儀...

未分类
...
《静葊文集》

此《静葊文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集8 南漘楛語南邨草堂詩鈔南陔...

未分类