Image

張子壽文集卷第十五曲江集狀并御批賀御製開元音義賀論三教狀賀御注金剛經狀賀皇太子製碑狀賀上仙公主靈應狀賀昭陵徵應狀謝知章後狀謝工部侍即狀謝知制誥狀謝兩弟移官就養狀謝中書侍即狀謝勑賜麦麺狀謝賜食狀謝賜藥狀謝賜尺詩狀謝蒙太子書頌謝兩弟授官狀謝賜衣物狀文集卷十五謝賜蕃口狀觀御製喜雪篇陳誠狀謝賜御書喜雪徧讓腸宅狀讓兩第起復授官謝赴祥除狀進龍池聖徳頌狀謝弟受官狀賀御製開元文字音義狀右今月曰尹鳯祥宣勑旨示臣等聖製開元文字音義三十卷義微旨逺文省理該表隷以訓今存篆以徵古衆𥼶大備取證於前脩片言旁满去嫌於翻字信文思之精一學術之明準非聖心之善劳焉降情於豪素臣等忝居近侍再抃發蒙捧戴之誠實百恒品望令集賢院更寫一土付外流行謹奉狀陳賀以聞謹進

...
《唐先生文集 宋刻本第1册》

唐先生文集 宋刻本第1册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第2册》

唐先生文集 宋刻本第2册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第3册》

唐先生文集 宋刻本第3册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第4册》

唐先生文集 宋刻本第4册...

未分类
...
《梁谿先生文集》

此《梁谿先生文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集2 梁谿先生文集梁溪詩鈔...

未分类
...
《朹溟文集》

此《朹溟文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集6 般陽詩萃姚氏先德傳後湘詩...

未分类
...
《邺芸文集》

此《邺芸文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集8 小樓詩集小停雲館芝言心儀...

未分类
...
《静葊文集》

此《静葊文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集8 南漘楛語南邨草堂詩鈔南陔...

未分类