Image

蘅欲自爲意亦限行之巳乆動必見疑遂用因循益爲淫酒今若刺史縣令精覈其人即每當管之內應有合選之色先交老其才行堪入品流然後送臺臺又推擇據所用之多少爲州縣之殿最一則州縣慎其所舉必取入宫之才二則吏部因其有成無多庸入之數縱有不任送者妄起怨端且猶分謗於外臺不至喧譁於南省今則每歲選若動以萬計京師米物爲之空虚豈多士若斯盖偷濫至此而欲仍舊致理難於攺制祗益文法煩碎賢愚渾雜就中以二詩一判定其是非適使賢人君子從此遺逸斯亦明代之闕政有識者之所歎息也不天下雖廣朝廷雖衆而士之名賢誠可知也若使毀譽相亂聽受不明事將巳長集器非六矣無復可說如知其賢能各有品第每一官缺而不以次用之則是知而不爲焉用彼相借如諸司淸要之職當用第一之人及其要宫闕時或以下等叨進以敌時議無髙無下惟論得與不得自然清議不立名節不修上善則守志而後時中人則縣求而易躁何哉朝廷若以令名進人士子亦以修名而獲利而利之所出衆則趨焉巳而名利不出於清修所趣多歸於人事其小者苟求取得一變而至阿私其大者許以分義#變而成朋黨斯並教化漸漬使之必然故於用人之際不可不第髙下若髙下不可妄不可妄午天下士流必刻意修節思齊曰衆刑政自清此皆興衰之六端焉可不察曰奬目後霜堅氷至言聖人之見終

...
《唐先生文集 宋刻本第1册》

唐先生文集 宋刻本第1册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第2册》

唐先生文集 宋刻本第2册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第3册》

唐先生文集 宋刻本第3册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第4册》

唐先生文集 宋刻本第4册...

未分类
...
《梁谿先生文集》

此《梁谿先生文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集2 梁谿先生文集梁溪詩鈔...

未分类
...
《朹溟文集》

此《朹溟文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集6 般陽詩萃姚氏先德傳後湘詩...

未分类
...
《邺芸文集》

此《邺芸文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集8 小樓詩集小停雲館芝言心儀...

未分类
...
《静葊文集》

此《静葊文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集8 南漘楛語南邨草堂詩鈔南陔...

未分类