Image

張子壽文集卷第十八西江集墓誌銘故張太師墓誌銘故楊都督墓誌故王府君墓故畢都護墓法經故趙許州墓志銘故韋司馬墓銘故開府儀同三司行尚蓄左丞相燕國公贈太師張公墓誌銘并序大唐有天下一百一十三年開元十有八載龍集庚午冬文集十八卷十二月戊申開府儀同三司行尚書左丞相燕國公薨于位享年六十四嗚呼哀哉皇帝焯焉素服舉哀廢朝三日乃下制贈太師盖師傅之舊恩禮有加也詔葬光遠䘮事有曰又特賜御詞衰章琬琰公義有忘身之勇忠爲社稷之衛文武可憲之政公侯作扞之勲皆巳昭昭於天文雖與日月争光可矣公諱說范陽方城人晉司空杜武公之裔孫周通道館學士諱弋府君之曾孫慶州都督諱恪府君之孫贈丹州剌史刑部尚書諱騭府君之季子自上世積慶及公而祥發神明所府道德爲樞生以寧齊㓜而休祥鷹揚虎視英偉磊落越在諸生之中巳有絶雲霓之望矣初天后稱制與

...
《唐先生文集 宋刻本第1册》

唐先生文集 宋刻本第1册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第2册》

唐先生文集 宋刻本第2册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第3册》

唐先生文集 宋刻本第3册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第4册》

唐先生文集 宋刻本第4册...

未分类
...
《梁谿先生文集》

此《梁谿先生文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集2 梁谿先生文集梁溪詩鈔...

未分类
...
《朹溟文集》

此《朹溟文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集6 般陽詩萃姚氏先德傳後湘詩...

未分类
...
《邺芸文集》

此《邺芸文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集8 小樓詩集小停雲館芝言心儀...

未分类
...
《静葊文集》

此《静葊文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集8 南漘楛語南邨草堂詩鈔南陔...

未分类